Ubezpieczenie zawodowe OC dla ABI
i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych

Zapraszamy do zapoznania się z informacji dotyczącego ubezpieczenia OC zawodowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz przyszłych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Owocem wspólnych prac z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. jest klauzula specjalnie przygotowa dla ABI i przyszłych Inspktorów.


Dla kogo jest ubezpieczenie? Kto jest objęty ochroną?
Ochroną odpowiedzialności cywilnej może być objęta każda osoba pełniąca funkcję ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (w obecnym stanie prawnym) lub IOD – Inspektora Ochrony Danych (po wejściu w życie nowych regulacji prawnych), niezależnie od tego czy została zatrudniona na umowę o pracę, czy wykonuje ww. funkcję na podstawie innej umowy, np. umowy cywilnoprawnej.

Kto może wykupić ubezpieczenie?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może wykupić każdy ABI (przyszły IOD) dla siebie lub administrator danych (pracodawca lub zleceniodawca) dla swojego ABI (w przyszłości IOD). Dotyczy to także tych ABI, którzy są powołani i zgłoszeni przez więcej niż jednego administratora danych, niezależnie od rodzaju zawartej umowy na wykonywanie funkcji ABI.

Co jest przedmiotem ochrony?
Ochroną objęte są zadania bieżące i realizowane:
1) w przypadku Administratora Bezpieczeństwa Informacji – ustawowe wynikające z w art. 36a ust. 2. Ustawy o ochronie danych osobowych;
2) w przypadku Inspektora Ochrony Danych – zadania określone w art. 39 ogólnego rozporządzenia (Unii Europejskiej) o ochronie danych tzw. RODO.

Co nie jest objęte ochroną?
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte m.in. inne zadania, które Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektor Ochrony Danych wykonuje dodatkowo i nie wynikają one z ww. ustawy lub rozporządzenia a ponadto rodzaje szkód/odpowiedzialności enumeratywnie wymienione w warunkach umowy ubezpieczenia jako wyłączenia.

Przez jaki czas ewentualne roszczenia objęte są polisą?
Ochrona ubezpieczenia działa w trakcie zwartej umowy ubezpieczenia – ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia, o ile wynikają z uchybień popełnionych w okresie ubezpieczenia polis zawartych z Allianz. Ochrona ubezpieczeniowa, za dodatkową składką, może zostać rozszerzona o roszczenia wynikłe z uchybień popełnionych w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających okres ubezpieczenia
zawieranej umowy ubezpieczenia. W razie zakończenia wykonywania funkcji ABI/IOD lub decyzji o nie przedłużaniu ubezpieczenia, za dodatkową składką, okres zgłaszania roszczeń do polisy można wydłużyć do 36 miesięcy od zakończenia umowy ubezpieczenia.

Jak działa polisa?
Wobec planowanych w maju 2018 zmian w przepisach wprowadzających IOD w miejsce ABI wraz z uregulowaniem obowiązków IOD proponowane ubezpieczenie już teraz uwzględnia ww. zmiany, zapewniając ochronę nie tylko dla obecnych czynności ABI ale również dla zadań IOD pod rządami nowych uregulowań prawnych wchodzących w życie w maju 2018 r.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?
W celu uzyskania dodatkowych informacji o przedmiocie ubezpieczenia prosimy o kontakt z osobą dedykowaną: Maciej Kokot tel. 697 172 185
maciej.kokot@port.allianz.pl
Osoba do kontaktu:
Maciej Kokot
tel. 697 172 185
maciej.kokot@port.allianz.pl
Jakie ryzyka są związane z wykonywaniem zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub Inspektora Ochrony Danych?

Wobec ABI mogą być kierowane roszczenia np. administratora danych, na rzecz którego ABI wykonuje swoje funkcje, jeżeli administrator poniósł szkodę wskutek uchybień ABI gdy ten:
 • nie wykonuje zadań zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • wykonuje zadania ABI (np. sprawdzenia) niezgodnie z przepisami;
 • prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych, który nie posiada wszystkich wymaganych informacji;
 • nie poinformuje administratora danych o stwierdzonej sytuacji niezgodności z przepisami;
 • nie poinformuje administratora danych o nieaktualności dokumentacji przetwarzania danych (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcji zarządzania systemem służącym do przetwarzania danych osobowych).
Wobec IOD mogą być kierowane roszczenia administratora, w razie szkody po stronie administratora w przypadku uchybień IOD w zakresie:
 • niepoinformowania lub wprowadzenia w błąd administratora danych, podmiotu przetwarzającego lub pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO;
 • braku lub niewłaściwego wykonywania funkcji monitorowania zgodności przepisów przy przetwarzaniu danych;
 • udzielania błędnych zaleceń dotyczących skutków działań dla ochrony danych;
 • braku współpracy lub niewłaściwego wykonywania funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego;
 • nienależytego wypełniania zadań uwzględniających ryzyko związane z operacjami przetwarzania;
 • błędnego doradzania administratorowi (danych);
 • niezachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań zgodnie z obowiązującym prawem.

informacja o składkach

Składka ustalana jest w zależności od charakteru czynności zawodowych ABI/IOD zgłaszanych do ubezpieczenia:
1. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę obowiązuje składka wg poniższej tabeli:2. W przypadku czynności ABI/IOD wykonywanych przez Ubezpieczonego również (lub wyłącznie) na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej nie będącej umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umową o pracę obowiązuje składka wg poniższej tabeli:Opcje dodatkowe:
1. Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować roszczenia, które wynikną z potencjalnych uchybień Ubezpieczonego popełnionych w okresie
12-stu miesięcy przed wnioskowanym początkiem okresu ubezpieczenia – zgodnie z warunkami ubezpieczenia tzw. Data retroaktywna:
data początku 12-stomiesiecznego okresu bezpośrednio poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia (rozszerzenie zakresu ochrony
za dodatkową składką stanowiącą 50% składki rocznej)?

2. Jeżeli Ubezpieczony nie będzie kontynuował ubezpieczenia w drodze wznowienia umowy ubezpieczenia z Allianz lub zawarcia umowy ubezpieczenia analogicznego ryzyka z innym ubezpieczycielem, wówczas na podstawie odrębnego wniosku zgłoszonego przed upływem okresu ubezpieczenia i za zgodą TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczony może wykupić Przedłużony okres zgłaszania roszczeń następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia.


Pozostała oferta ARIERGARDA

Please publish modules in offcanvas position.